مطالب حقوقی

قانون مدنی

در خیار غبن (ماده ۴۱۶ تا ۴۲۱ قانون مدنی)

ماده ۴۱۶- مفهوم خیار غبن

هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.

ماده ۴۱۷- معیار غبن فاحش

غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.

ماده ۴۱۸- لزوم جهل مغبون به قیمت عادله

اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده ۴۱۹- نحوه تعیین مقدار غبن

در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده ۴۲۰- فوری بودن خیار غبن

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

ماده ۴۲۱- دادن تفاوت قیمت

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت ‌راضی گردد.