مطالب حقوقی

قانون مدنی

در خیار شرط (ماده ۳۹۹ تا ۴۰۱ قانون مدنی)

ماده ۳۹۹- صحت خیار شرط

در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده ۴۰۰- مدت خیار

اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده ۴۰۱- لزوم تعیین مدت برای خیار شرط

اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.