مطالب حقوقی

قانون مدنی

در خیار حیوان (ماده ۳۹۸ قانون مدنی)

ماده ۳۹۸- خیار حیوان

اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.