مطالب حقوقی

قانون مدنی

در خیار تدلیس (ماده ۴۳۸ تا ۴۴۰ قانون مدنی)

ماده ۴۳۸- مفهوم خیار تدلیس

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۴۳۹- مشترک بودن خیار تدلیس میان بایع و مشتری

اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس‌ مشتری.

ماده ۴۴۰- فوری بودن خیار تدلیس

خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.