مطالب حقوقی

قانون مدنی

در حق انتفاع (ماده ۴۰ قانون مدنی)

ماده ۴۰- تعریف حق انتفاع

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.