مطالب حقوقی

قانون مدنی

در ثمن (ماده ۳۹۴ تا ۳۹۵ قانون مدنی)

ماده ۳۹۴- زمان و مکان اجرای تعهد

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.

ماده ۳۹۵- ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه بخیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌ حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.