مطالب حقوقی

قانون مدنی

در تعهدات امانتگذار (ماده ۶۳۳ تا ۶۳۴ قانون مدنی)

ماده ۶۳۳- هزینه حفاظت

امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.

ماده ۶۳۴- هزینه رد مال

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.