مطالب حقوقی

قانون مدنی

در اهلیت طرفین (ماده ۲۱۰ تا ۲۱۳ قانون مدنی)

ماده ۲۱۰- شرط اهلیت داشتن متعاملین

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده ۲۱۱- اشخاص اهل

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده ۲۱۲- معامله با محجورین

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده ۲۱۳- حکم معامله محجورین

معامله محجورین نافذ نیست.