مطالب حقوقی

قانون مدنی

در اقسام عقود و معاملات (ماده ۱۸۴ تا ۱۸۹ قانون مدنی)‌

ماده ۱۸۴- اقسام عقد

عقود و معاملات باقسام ذیل منقسم میشوند: ‌لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.

ماده ۱۸۵- عقد لازم

عقد لازم آنست که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۶- عقد جایز

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده ۱۸۷- عقود دو وجهی

عقد ممکن است به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز.

ماده ۱۸۸- عقد خیاری

عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹- عقد منجز و معلق

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.