مطالب حقوقی

قانون مدنی

در اقسام طلاق (ماده ۱۱۴۳ تا ۱۱۴۹ قانون مدنی)

ماده ۱۱۴۳- طلاق بائن و رجعی

طلاق بر دو قسم است. بائن و رجعی.

ماده ۱۱۴۴- عدم امکان رجوع در طلاق بائن

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

ماده ۱۱۴۵- طلاق‌های بائن

در موارد ذیل طلاق بائن است:
۱) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
۲) طلاق یائسه
۳) طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
۴) سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید

ماده ۱۱۴۶- طلاق خلع

طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد اعم از اینکه مال‌ مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد

ماده ۱۱۴۷- طلاق مبارات

طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

ماده ۱۱۴۸- اختیار رجوع

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

ماده ۱۱۴۹- نحوه اعلام رجوع

رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.