مطالب حقوقی

قانون مدنی

در ادله‌ی اثبات دعوی (ماده ۱۲۵۷ تا ۱۲۵۸)

ماده ۱۲۵۷- اثبات حق

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

ماده ۱۲۵۸- دلایل اثبات دعوی

دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.