مطالب حقوقی

قانون مدنی

در احیای اراضی موات و مباحه (ماده ۱۴۱ تا ۱۴۵ قانون مدنی)

ماده ۱۴۱- تعریف احیاء

مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، ‌درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده ۱۴۲- تحجیر

شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمیشود ولی برای تحجیر کننده ‌ایجاد حق اولویت در احیاء مینماید.

ماده ۱۴۳- رکن معنوی حیازت (قصد تملک)

هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت میشود.

ماده ۱۴۴- احیاء اطراف زمین

احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.

ماده ۱۴۵- لزوم رعایت سایر قوانین مربوط

احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.