مطالب حقوقی

قانون مدنی

در احکام بیع (ماده ۳۳۸ تا ۳۴۴ قانون مدنی)

ماده ۳۳۸- تعریف بیع

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

ماده ۳۳۹- رضایی بودن بیع، معاطات

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ‌ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده ۳۴۰- صراحت ایجاب و قبول

در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.

ماده ۳۴۱- بیع مطلق و مشروط، حال یا موجل

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن‌ اجلی قرار داده شود.

ماده ۳۴۲- معلوم بودن مبیع

مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.

ماده ۳۴۳- مبیع به شرط مقدار معین

اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.

ماده ۳۴۴- اصل قطعی و حال بودن بیع، شرط ضمنی

اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری‌ نشده باشد.