مطالب حقوقی

قانون مدنی

در اجاره (ماده ۴۶۶ تا ۴۶۷ قانون مدنی)

ماده ۴۶۶ – تعریف اجاره

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد ‌اجاره را عین مستأجره گویند.

ماده ۴۶۷ – اقسام اجاره به اعتبار مال‌الاجره

مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.