مطالب حقوقی

قانون مدنی

در اجاره‌ متصدی حمل و نقل (ماده ۵۱۶ تا ۵۱۷ قانون مدنی)

ماده ۵۱۶- مسئولیت متصدی حمل و نقل

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده میشود ‌همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده ‌میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.

ماده ۵۱۷- کاستن از اجاره‌بها در صورت تاخیر

مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.