مطالب حقوقی

قانون مدنی

در اجاره‌ اشخاص (ماده ۵۱۲ تا ۵۱۳ قانون مدنی)

ماده ۵۱۲- عناوین طرفین و موضوع عقد

در اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود.

ماده ۵۱۳- اقسام اجاره

اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
۱) اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
۲) اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.