مطالب حقوقی

قانون مدنی

در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث (ماده ۲۳۱ قانون مدنی)

ماده ۲۳۱- اصل نسبی بودن قراردادها

معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶