مطالب حقوقی

قانون مدنی

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له (ماده ۶۹۸ تا ۷۰۸ قانون مدنی)

ماده ۶۹۸- اثر ضمانت، اصل نقلی بودن ضمان

بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول میشود.

ماده ۶۹۹- تعلیق در ضمان و التزام به تادیه

تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.

ماده ۷۰۰- تعلیق ضمان به شرایط صحت آن

تعلیق ضامن بشرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود.

ماده ۷۰۱- لزوم عقد ضمان

ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمیتوانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوریکه در ماده ۶۹۰ مقرر‌است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده ۷۰۲- ضمان موجل

هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمیتواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.

ماده ۷۰۳- ضمان حال

در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین مؤجل باشد.

ماده ۷۰۴- اصل حال بودن ضمان

ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.

ماده ۷۰۵- حال شدن ضمان به فوت ضامن

ضمان مؤجل به فوت ضامن حال میشود.

ماده ۷۰۶- حذف شده است.

ماده ۷۰۷- ابراء مضمون‌عنه

اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را ری کند ضامن بری نمی‌شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.

ماده ۷۰۸- اثر فسخ بیع در ضمان درک

کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود.