مطالب حقوقی

قانون مدنی

در ابراء (ماده ۲۸۹ تا ۲۹۱ قانون مدنی)

ماده ۲۸۹- تعریف ابراء

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.

ماده ۲۹۰- لزوم اهلیت ابراء کننده

ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۹۱- ابراء ذمه میت

ابراء ذمه میت از دین صحیح است.