مطالب حقوقی

قانون مدنی

در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است (ماده ۲۹ قانون مدنی)

ماده ۲۹- اقسام حقوق عینی

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت).
۲- حق انتفاق.
۳- حق ارتفاق به ملک غیر.