مطالب حقوقی

قانون مجازات اسلامی

نسخ قانون (ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی)

مبحث دوم ـ نسخ قانون

ماده ۹۹- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(۱۰) این قانون است.