مطالب حقوقی

قانون مجازات اسلامی

مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
تعاریف (ماده ۱ و ۲ قانون مجازات اسلامی)

ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.