مطالب حقوقی

قانون مجازات اسلامی

دسترسی غیرمجاز (ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی فصل جرائم رایانه ای)

فصل سی ام – جرائم رایانه ای (مصوب ۱۳۸۸)
بخش یکم – جرائم و مجازات‌ها
فصل یکم – جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم – دسترسی غیرمجاز

ماده ۷۲۹ – هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.