مطالب حقوقی

قانون مجازات اسلامی

آئین دادرسی (ماده ۷۵۶ تا ۷۷۹ قانون مجازات اسلامی فصل جرائم رایانه ای)

بخش دوم: آئین دادرسی

ماده ۷۵۶ تا ۷۷۹ به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسخ صریح شده است.