مطالب حقوقی

قانون تجارت

در اقدامات تأمینیه (ماده ۴۶۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱)

ماده ۴۶۱ – مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل‌آورد.