مطالب حقوقی

قانون تجارت

در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب (ماده ۵۵۹ تا ۵۶۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱)

ماده ۵۵۹ – در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.

ماده ۵۶۰ – مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.