مطالب حقوقی

قانون تجارت

در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجع به آن‌ها (ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱)

ماده ۲۰ – شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
۱) شرکت سهامی.
۲) شرکت با مسئولیت محدود.
۳) شرکت تضامنی.
۴) شرکت مختلط غیر سهامی.
۵) شرکت مختلط سهامی.
۶) شرکت نسبی.
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

مواد ۲۱ تا ۹۳ به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ نسبت به شرکت‌های سهامی نسخ شده است.