مطالب حقوقی

رای در خصوص اتهام فحاشی و خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک

[ نوشته شده در ۱۷ تیر ۱۳۹۶ در دسته آرای دادگاه‌ها ]

خلاصه رای:
اگر چک بابت دین یا بدهی صادر نشده باشد، امانی است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.ع. فرزند م. دایر بر فحاشی و خیانت در امانت موضوع شکایت آقای م.م. و خانم ل.م.، به این شرح که شاکی ردیف اول خواستگار دختر متهم بوده است که در مراسم بله‌برون مقرر می‌گردد که سه دانگ از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه در … به عنوان مهریه تعیین گردد و در همان جلسه مقرر می‌گردد که چون سند ملک آماده نیست چکی به مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان تضمین تنظیم سند مهریه ملکی نزد پدر زوجه (عروس) قرار گیرد که در زمان انعقاد عقد چون امکان تعیین ملک بدون سند رسمی به عنوان مهریه نبوده است سکه به عنوان مهریه تعیین و در سند ازدواج درج می‌گردد که متعاقباً با مشکلات به وجود آمده برای طرفین زوجه اقدام به اجراء مهریه ما‌فی‌الذمه را می‌نماید و پدر وی نیز چک را برگشت می‌زند.
دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و مستندات ابرازی از سوی ایشان و اظهارات گواهان موجود در پرونده در جلسه دادرسی آنچه مسلم است مهریه اولیه ازدواج سه دانگ ملک بوده است که چون سند رسمی نداشته امکان تعیین آن به‌عنوان مهریه نبوده است و چک تضمین به نام اذن سند ملک بوده است و به نظر می‌رسد که تعیین سکه در سند ازدواج علاوه بر تعیین ملک به عنوان مهریه بوده است زیرا آنچه مسلم است قرار نبوده است که بعد از دو سال مراسم عقد انجام شود که در این دو سال مقدمات عقد فراهم شود و هم‌چنین سند رسمی صادر شود تا به عنوان مهریه تعیین گردد و الا تعهد به تنظیم سند ملک بعد از دو سال توسط پدر شاکیان امری عبث بوده است و بر فرض که گواهی مادر شاکیان را بپذیریم ملاک مهریه عقد موقت بوده است و سکه نیز مهریه عقد دائم که در هر دو صورت به نظر می‌رسد که تعیین سکه به عنوان مهریه در سند رسمی نافی تعهدات زوج و پدرش مبنی بر تعیین ملک به عنوان مهریه و تنظیم سند رسمی آن به عنوان مهریه نمی‌باشد و چک مورد ادعا نیز به عنوان تضمین بوده است که ظرف مهلت دو سال به تعهد خود عمل نماید و در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، متعهدله حق اقدام نسبت به چک تضمینی را داشته است و در خصوص توهین نیز شاکی دلیلی بر ارتکاب جرم در نزد ایشان ابراز ننموده‌اند، زیرا اولاً جهت اظهارات شهود خانم ل.م. در آنجا حضور نداشته است و آقای م.م. نیز داخل اتومبیل کلانتری بوده رفته است و جرم توهین بر فرض وقوع از جمله جرایمی است که می‌بایست در حضور توهین‌شونده بیان شود تا فرد مذکور با شنیدن آن احساس حقارت و وهن نماید و چون در فرض بیان اظهارات فحش و ناسزا شاکیان در آنجا حضور نداشته‌اند بنابراین وهن اتفاق نیفتاده است؛
لذا در هر دو مورد وقوع جرم احراز نمی‌گردد و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت ایشان صادر می‌گردد.
رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. و خانم ل.م. با وکالت بعدی آقایان ی.پ. و م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۸۷۹ شعبه محترم ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای ع.ع. از اتهامات خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره …/۵۲۵ و توهین و فحاشی تبرئه شده است، دادگاه با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده از جمله مهرنامه عادی و سند رسمی ازدواج فی‌مابین آقای م.م. و خانم م.ع. و شهادت شهود که در مرحله تحقیق و رسیدگی بدوی استماع شده استنباط می‌شود که مقرر بوده سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه به عنوان مهریه مشارٌالیها که به عقد زوجیت آقای م.م. در می‌آمده تعلق گیرد ولیکن زمان تنظیم سند رسمی ازدواج به دلیل عدم امکان ثبت آن در دفتر ازدواج مهریه‌ای که در سند ازدواج ثبت و درج می‌گردد ۱۱۰ سکه قید میشود و چک مزبور را صادرکننده یعنی مورث تجدیدنظرخواهان‌ها از جهت ضمانت و اطمینان خاطر زوجه و خانواده‌اش بر تنظیم سند رسمی انتقال سرقفلی مزبور صادر و با قید کلمه امانت در آن تحویل پدر زوجه یعنی تجدیدنظرخوانده نموده است و با این اوصاف پس از ثبت سند رسمی ازدواج که در آن مهریه سکه قید شده است لازم بوده است چک مزبور به صادرکننده مسترد می‌شد و حال آنکه وی چک را در اختیار دخترش خانم م.ع. قرار داده و وی با مراجعه به بانک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت آن را نموده است. لذا آنچه مسلم است چک مزبور بابت دین و بدهی صادر نشده بوده است و شرط استفاده از آن این بوده که مهریه همان مغازه یا … می‌بوده و حال آنکه طبق مندرجات سند رسمی ازدواج مهریه سکه قید شده است با این وصف تجدیدنظر‌خوانده مجاز به تحویل چک به فرزندش نبوده بایستی آن را مسـترد می‌کرد. نـظر به اینکه شهود به صراحـت بر اینکه تجدیدنظرخوانده نسبت به تجدیدنظرخواه توهین و فحاشی نموده شهادت داده‌اند و با التفات به اظهارات غیر مؤثر متهم در مرحله بدوی و عدم حضور او در این مرحله از رسیدگی علیرغم ابلاغ واقعی وقت و با توجه به سایر قوانین و امارات منعکس در پرونده بزهکاریش محرز است، مستنداً به بند ۴ شق ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد ۶۰۸ و ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته متهم را به پرداخت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال از جهت ارتکاب فحاشی و نیز تحمل شش ماه حبس از جهت خیانت در امانت محکوم می‌نماید.
این رأی غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ حاجی‌حسنی