مطالب حقوقی

رای در مورد اتهام رابطه نامشروع به موجب قدم زدن زن و مرد با یکدیگر

[ نوشته شده در ۱۵ تیر ۱۳۹۶ در دسته آرای دادگاه‌ها ]

خلاصه رای:
صرف قدم زدن زن و مرد نامحرم با یکدیگر مصداق رابطه نامشروع نیست.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۹/۰۹

رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ب.م. و دارنده خط تلفن همراه شماره … و فعلاً متواری و مجهول‌المکان دایر بر برقراری رابطه نامشروع با خانم ل.الف. فرزند س. موضوع شکایت آقای غ.س. فرزند م.؛
با توجه به جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات و اقاریر متهم دیگر پرونده خانم الف. در مورد همراهی با متهم مذکور و با توجه سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان را محرز دانسته و مستنداً به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل نود ضربه شلاق تعزیری در محل اجرای احکام کیفری رباط‌کریم صادر و اعلام می‌گردد.
رأی صادره غیابی و ظرف ۱۰ روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم – فرهمندفر

در خصوص اتهام خانم ل.الف. فرزند س.، متولد ۱۳۵۹، اهل و ساکن رباط‌کریم و آزاد به قید کفالت با وکالت آقای ن.ف. وکیل دادگستری دایر بر رابطه نامشروع با متهم مذکور آقا ب.م.،
دادگاه بعد از توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و شکایت شاکی و اظهار و اقرار متهم به همراهی با متهم مذکر و توجیه اقدام خود با ادعای جستجوی کار و وعده پیدا نمودن کار از سوی متهم ب.م. و با توجه سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل نود ضربه شلاق تعزیری در محل اجرای احکام کیفری رباط‌کریم صادر و اعلام می‌گردد.
رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در خصوص اتهام متهم دیگر ب.م. به لحاظ عدم امکان رسیدگی، با ثبت مجدد مفتوح خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۰۲ جزایی دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم – فرهمندفر

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص اعتراض آقای ن.ف. به وکالت از خانم ل.الف. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۶۱۰ مورخ ۹۲/۰۴/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم که به موجب آن مشارالیها به اتهام رابطه نامشروع محکومیت حاصل نموده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه تجدیدنظرخواه مطابق با ادعای شاکی در حالی که دست در دست فردی داشته توسط همسرش در خیابان دستگیر و تحویل نیروی انتظامی گردیده است. شاکی دلیل کافی در جهت اثبات ادعای خود، مبنی بر رابطه نامشروع ارائه نداده است و صرف همراهی تجدیدنظرخواه با فرد دیگری دلیل بر رابطه نامشروع نیست مضافاً به این‌که تجدیدنظرخواه دلیل همراهی خود را با فرد ناشناس صرفاً برای وعده پیدا نمودن کار اعلام نموده است. لذا دادگاه با توجه به مصادق ذکر شده در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی و فقد دلیل کافی از جهت انتساب اتهام و تطبیق با مصادیق قانونی و با توجه به قاعده «الحدود تـدروء بالشبهات» مستنداً به بند یک ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام رابطه نامشروع صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه – تولیت – پورعرب