مطالب حقوقی

رای در خصوص انتشار عکس خصوصی دیگران در اینترنت و نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک

[ نوشته شده در ۱۷ تیر ۱۳۹۶ در دسته آرای دادگاه‌ها ]

چکیده رای:
انتشار تصویر دیگری بدون رضایت او و تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های ‌رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است.
مستند به مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی، فصل جرایم رایانه ای

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
رای بدوی
در خصـوص اتهام خانم الف.ز. فرزند غ.، ۳۸ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت خانم ز.ک. دایر بر انتشار عکس خصوصی شاکی در اینترنت و نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.گ. و خانم س.غ. و مستندات ابرازی از جمله تصویر منتشره و تصاویر متن پیامک‌ها و اظهارات و اقاریر صریح از ناحیه متهمه در ارسال پیامک‌ها و احراز سبق اختلاف به واسطه‌ی ملاحظه‌ی تصاویر احکام صادره (ص۳و۴) و مجموع گزارش و تحقیقات ضابطین و قرائن و امارات موجود و دفاعیات غیرمؤثر بعدی از ناحیه وکیل محترم متهمه، بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص و با استناد به مواد ۱۷ و ۱۸ از قانون جرایم ‌رایانه‌ای و ماده ۴۷ از قانون مجازات اسلامی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بابت نشر عکس خصوصی و بیست میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت نشر اکاذیب در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد.
رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت
صدیقی

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱ـ آقای ح.گ. و س.غ. به وکالت از آقای م.خ. ۲ـ ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۰۱۹ ـ ۹۲ ـ ۲۸/۱/۹۲ در پرونده کلاسه ۱۰۰۵۷۸ ـ ۹۰ صادره از شعبه ۱۰۸۳ دادگاه کارکنان دولت تهران که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای م.خ. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به این‌که تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه نموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام انتشار عکس خصوصی شاکی در اینترنت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به این‌که حسب قانون، تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های ‌رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است و این در حالی است که تصویر منتشر در Facebook عکس واقعی شاکی بوده و شاکی و وکلای وی در خصوص تغییر عکس وی هیچگونه ادعایی نداشته‌اند لهذا این قسمت از دادنامه به لحاظ فقدان عنصر قانونی جرم قابل مجازات نمی‌باشد. از این‌رو این قسمت از دادنامه منطبق با موازین قانونی نبوده و به استناد بند یک قسمت ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده ۱۷۷ این قانون ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت خانم الف.ز. از اتهام انتشار عکس خصوصی به لحاظ فقد عنصر قانونی جرم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنیدا